Berichten

Heb je om te scheiden een notaris nodig?

Om te kunnen scheiden heb je op zich geen notaris nodig. Een erkend scheidingsbemiddelaar heeft de nodige opleiding genoten om je volledige scheiding te regelen, tot en met de inleiding van de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank. Wel is er een tussenkomst van een notaris nodig wanneer jullie samen eigenaar zijn van een onroerend goed. Jullie hebben bijvoorbeeld samen de gezinswoning aangekocht. Wanneer jullie dan uit elkaar gaan, dan moeten jullie over dit huis een beslissing nemen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden: 1) één van jullie koopt het huis over, 2) het huis wordt aan een derde verkocht, 3) het huis wordt geschonken of 4) jullie houden het huis voorlopig in onverdeeldheid. Wat jullie ook beslissen, de nieuwe bestemming van het huis moet in een notariële akte worden opgenomen opdat het vervolgens op het Hypotheekkantoor kan worden overgeschreven. En daarvoor heb je dus een notaris nodig.

Concreet: wanneer je gaat scheiden, volstaat het om voor de regeling van je (echt)scheiding bij een scheidingsbemiddelaar langs te gaan want er moet nog veel meer worden geregeld dan alleen maar jullie huis. Zo moeten er ook afspraken worden gemaakt rond de kinderen, de verblijfsregeling, de alimentatie, de verdeling van jullie vermogen, afspraken over belastingen, verzekeringen en erfrechten. Om te weten welke regelingen ter zake allemaal mogelijk zijn en om hierover samen tot een consensus te kunnen komen, tot een evenwichtig akkoord met aandacht voor de behoeften van jullie beiden én van jullie kind(eren), ben je bij een scheidingsbemiddelaar aan het juiste adres.

Hebben jullie ook een huis, dan is het mijn gewoonte om als erkend bemiddelaar samen met jullie de nodige afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst om ze dan vervolgens door een – al dan niet door jullie aangeduide – notaris in een notariële akte te laten zetten. Deze notariële akte vormt dan de scheidingsovereenkomst die je nodig hebt om te kunnen scheiden en wordt door mij of door de notaris op de griffie van de rechtbank neergelegd. Op die manier wordt de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank ingeleid. Ikzelf werk samen met een notaris maar jullie zijn uiteraard vrij om zelf een notaris te kiezen.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497 48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

 

Gerelateerde artikelen

Je gaat scheiden. Hoe pak je dit nu concreet aan?

Jullie gaan scheiden. De vraag die zich dan stelt is: Hoe pak je dit nu concreet aan?

Om hierin duidelijkheid te krijgen, overloop ik samen met jou de verschillende stappen die je te nemen hebt.

 • Ben je gehuwd, dan doorloop je alle 5 de stappen.
 • Ben je wettelijk of feitelijk samenwonend, dan neem je stap 2 tot en met stap 5 door.

Stap 1: beslissen hoe jullie gaan scheiden

Als de beslissing is gevallen om te scheiden, dan voorziet de wet in 2 procedures waarop de scheiding kan gebeuren, met name

 1. de echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) en
 2. de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO).

Bij een EOT (echtscheiding bij onderlinge toestemming) regelen jullie zelf de echtscheiding: jullie gaan overleggen en maken samen de afspraken over de kinderen, het huis en jullie vermogen. Dit is een procedure waar overleg centraal staat, wat voor de kinderen heel belangrijk is. Hoe meer overleg, hoe beter de kinderen met de scheiding zullen omgaan.

De EOO (echtscheiding door onherstelbare ontwrichting) is daarentegen een procedure met advocaten voor de rechtbank, waarbij het de rechter is die over de kinderen beslist en een notaris aanstelt voor de vereffening-verdeling van het hele vermogen. Een procedure voor de rechtbank zet dikwijls een gevecht tussen de partners in gang, wat voor de kinderen heel belastend is.

Of het een EOT dan wel een procedure voor de rechtbank wordt, ligt volledig in jullie handen.

Stap 2: beslissen wie jullie zal begeleiden bij de regeling van de scheiding

Wanneer jullie hebben gekozen om in overleg uit elkaar te gaan (EOT), dan is het van belang dat jullie zich laten begeleiden door iemand met kennis en ervaring. Een erkend scheidingsbemiddelaar is hier speciaal voor opgeleid. Kies samen iemand uit en maak samen een afspraak. Een lijst van erkende bemiddelaars vind je hier. Je vindt ook mij op de lijst terug.

Zijn jullie wettelijk of feitelijk samenwonend en hebben jullie samen kind(eren), over wie jullie afspraken moeten maken? Ook dan laten jullie zich het best door een scheidingsbemiddelaar begeleiden.

Stap 3: samen afspraken maken

Wanneer jullie samen naar een scheidingsbemiddelaar gaan, dan worden jullie eerst goed geïnformeerd over de zaken, waarover afspraken moeten worden gemaakt, en hoe jullie die kunnen regelen. Ikzelf als bemiddelaar overloop met jullie wat de verschillende mogelijkheden zijn, wat de noden van kinderen zijn, wat praktisch is, …

Na voldoende te zijn geïnformeerd,  maken jullie vervolgens samen, in overleg, de afspraken. Jullie worden hierin begeleid door de scheidingsbemiddelaar.

Stap 4: opstellen van de scheidingsovereenkomst/ouderschapsovereenkomst

Wanneer de afspraken zijn gemaakt, dan worden deze door de scheidingsbemiddelaar in een scheidingsovereenkomst gezet, volgens de vormvereisten van de wet. Deze overeenkomst, die door jullie beiden wordt ondertekend, hebben jullie nodig om vervolgens de echtscheiding op de rechtbank aan te vragen.

Voor ongehuwde koppels, die uiteengaan, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsovereenkomst.

Stap 5: starten van de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg

De scheidingsbemiddelaar helpt jullie met het neerleggen van een verzoekschrift, waarin jullie de echtscheiding vragen. Dit gebeurt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (Familierechtbank). Hierbij dient een rolrecht van 100 EUR te worden betaald. Bij dit verzoekschrift wordt de scheidingsovereenkomst en andere administratieve documenten gevoegd.

Wanneer jullie op het ogenblik van het neerleggen van het verzoekschrift nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden zijn (apart domicilie), dienen jullie 1 keer samen te verschijnen voor de rechtbank, dit binnen de maand na neerlegging van het verzoekschrift. Jullie moeten dan enkel bevestigen dat jullie nog steeds willen scheiden en akkoord gaan met de door jullie ondertekende scheidingsovereenkomst.

Wanneer jullie op het moment van het neerleggen van het verzoekschrift reeds meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden zijn, hoeven jullie niet persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk.

De echtscheiding wordt vervolgens uitgesproken in een vonnis, dat door de rechtbank na het verstrijken van een beroepstermijn van één maand, aan de burgerlijke stand van jullie woonplaats wordt overgemaakt. Het vonnis wordt dan in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven. Vanaf dan zijn jullie tegenover derden officieel gescheiden.

Ongehuwde koppels, die uit elkaar gaan, kunnen de door hen ondertekende ouderschapsovereenkomst door de rechtbank laten homologeren. Als bemiddelaar doe ik het nodige om deze homologatieprocedure voor de rechtbank in te leiden. Het rolrecht bedraagt hier 100 EUR.

 

Wil je het beste voor je kind(eren)?

Houd het dan positief en kies voor scheidingsbemiddeling

als alternatief voor een vechtscheiding.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Gerelateerde artikelen

Wat moet er eigenlijk allemaal geregeld worden bij een scheiding?

De wet voorziet dat wanneer jullie bij onderlinge toestemming willen scheiden (EOT) er eerst afspraken moeten worden gemaakt over de kinderen, het huis en de roerende goederen, alvorens de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank kan worden ingeleid.

Concreet betekent dit:

1. Afspraken over de kinderen

 • Het ouderlijk gezag
  • Welke beslissingen met betrekking tot de kinderen zullen jullie samen nemen?
  • Hoe gaan jullie hierover overleggen?
  • Wat als jullie niet akkoord gaan?
 • De verblijfsregeling
  • Wanneer bij mama? Wanneer bij papa?
  • Gelijke verdeling (bilocatie) of een andere regeling op  maat?
  • Welke regeling in de vakanties en op speciale dagen zoals verjaardagen, moederdag, vaderdag, …?
 • Het onderhoudsgeld
  • Hoeveel kosten kinderen?
  • Onderlinge verdeling van de kosten: hoeveel gaan jullie elk bijdragen? Wat met het kindergeld?
  • Wie doet welke uitgaven?
  • Werken met een kindrekening of niet
  • Fiscaal co-ouderschap of betalen van fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld

2. Afspraken over het huis

 • Overname/inkoop door één van de partners
 • Verkoop van het huis aan een derde
 • Het huis houden in onverdeeldheid
 • Schenken van het huis

3. Afspraken over de goederen

 • Verdeling van de roerende goederen (voorwerpen, inboedel)
 • Verdeling van de financiën
 • Schulden
 • Huurwaarborg
 • Belastingen
 • Verzekeringen
 • Erfrechten
 • Persoonlijk onderhoudsgeld tussen de partners

4. Afspraken over conflictbeheersing

 • Hoe conflicten voorkomen?
 • Hoe conflicten oplossen?

Ga niet impulsief te werk maar doe het weloverwogen

Als bemiddelaar vind ik het belangrijk om jullie goed te informeren over wat allemaal mogelijk is bij de invulling van deze afspraken. Weet bijvoorbeeld dat er naast de klassieke regelingen ook creatieve oplossingen mogelijk zijn, op jullie maat gemaakt. En dat mbt kinderen, niet elke regeling beantwoordt aan wat jouw kind nodig heeft. Of dat een regeling tijdelijk goed kan werken maar bij gewijzigde omstandigheden een aanpassing vraagt. Ook mbt jullie huis of goederen kunnen regelingen op maat worden uitwerkt.

Tijdens de bemiddeling neem ik de nodige tijd om hier dieper op in te gaan.

Door met kennis van zaken samen afspraken te maken,

welke zijn afgestemd op de behoeften van jullie beiden én op die van de kinderen,

voorkom je dat spanningen te pas en te onpas de kop opsteken.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Gerelateerde artikelen