Berichten

Verblijfsregister voor kinderen van co-ouders

Wanneer ouders uiteengaan, dan moet er voor de kinderen een domicilie worden gekozen. Want ook al verblijven de kinderen afwisselend bij vader en moeder, zij kunnen maar bij één van de twee hun officieel domicilie hebben: of bij moeder, of bij vader.

Voordelen, gekoppeld aan de domiciliëring bij één van de ouders

1. Fiscale voordelen

Aan de domiciliëring zijn enkele voordelen verbonden. Zo zal de ouder, bij wie het kind is gedomicilieerd, het kind vaak ook fiscaal ten laste hebben, wat fiscale voordelen met zich meebrengt, zoals:

  • verhoging van de belastingsvrije som (dus concreet minder belasting betalen)
  • fiscale aftrekbaarheid van (een deel van) de kosten van crèche, opvang, kampen en speelpleinwerking (voor kinderen beneden de 12 jaar)
  • gezinskorting op de onroerende voorheffing van de eigenaar van een woning (minstens 2 kinderen ten laste)
  • verkrijgen van een sociale lening
2. Gemeentelijke kortingen

Naast de fiscale voordelen geniet de ouder bij wie het kind is ingeschreven ook andere voordelen van de gemeente. Zo geven gemeenten aan hun inwoners vaak kortingen voor het zwembad, sportactiviteiten, vakantiekampen, speelpleinwerking, bibliotheek of evenementen die in de gemeente doorgaan of bij bezoek aan musea. Die voordelen zijn er niet voor de andere ouder, wanneer die in een andere gemeente woont. Immers kan een kind in die andere gemeente niet genieten van de kortingen die aan de inwoners van die gemeente worden gegeven,  simpelweg omdat het kind in die bepaalde gemeente niet is ingeschreven. Dit brengt dus een ongelijkheid tussen de ouders teweeg, waarbij het kind bij de ene ouder in aanmerking komt voor kortingen die de gemeente aan haar inwoners geeft en bij de andere ouder niet.

Ik geef een concreet voorbeeld. Stel dat een kind is gedomicilieerd bij de moeder, die woont in de gemeente L. Vader woont daarentegen in de gemeente Z. Wanneer vader met zijn kind gaat zwemmen in het gemeentelijk zwembad van de gemeente Z., dan kan zijn kind niet genieten van het lagere tarief, dat wordt toegestaan aan de inwoners van de gemeente Z. Zijn kind is immers gedomicilieerd bij de moeder in de gemeente L., waar de moeder wel kan genieten van het lager tarief.

Verblijfsregister om ongelijkheid gedeeltelijk weg te werken

Om deze ongelijkheid weg te werken, wordt vanaf januari 2016 het verblijfsregister ingevoerd (bron: de redactie). Daardoor zullen kinderen van wie de ouders gescheiden zijn en in twee verschillende gemeenten wonen, toch in beide gemeenten ingeschreven kunnen worden. Concreet zal naast de officiële woonplaats ook het verblijfsadres van het kind bij de andere ouder in het bevolkingsdossier worden opgenomen. Hierdoor zal het kind in de beide gemeenten kunnen genieten van de voordelen, die inwoners krijgen. Zo zal in voorgaand voorbeeld het kind ook korting kunnen genieten in het zwembad in de gemeente Z.

Fiscaalrechtelijk gezien verandert er evenwel niets. Dit wil zeggen dat vanaf januari nog steeds enkel de ouder, bij wie het kind officieel is gedomicilieerd, van de hierboven vermelde fiscale voordelen blijft genieten. De andere ouder, bij wie het kind niet is gedomicilieerd en die onderhoudsgeld betaalt, geniet wel het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld voor 80%.

Hoe zit het met je personenbelasting als je gaat scheiden?

Wanneer je als gehuwden of wettelijk samenwonenden uit elkaar gaat, dan heeft dat ook gevolgen op fiscaal vlak. Belangrijke vragen waar je mogelijks mee zit, kunnen zijn: Moeten we nog samen de belastingaangifte invullen of mag dat apart? Wie betaalt de belastingen wanneer er moet worden bijbetaald? En wie ontvangt de eventuele terugbetalingen?

De belastingsaangifte

* Voor wat de inkomsten van het jaar, volgend op het jaar van de feitelijke scheiding, betreft, worden jullie als alleenstaanden beschouwd. Jullie doen dan elk apart een belastingaangifte.

Concreet: zijn jullie in 2014 feitelijk gescheiden, dan dienen jullie met betrekking tot de inkomsten van 2015 in juni 2016 elk apart een belastingaangifte te doen.

* Voor wat de inkomsten van het jaar van definitieve scheiding (d.i. het jaar waarin de echtscheiding in de register van de burgerlijke stand wordt overgeschreven of waarin de wettelijke samenwoning dmv een verklaring op de burgerlijke stand wordt beëindigd) betreft, dient de belastingaangifte apart te gebeuren.

Concreet: zijn jullie in 2015 definitief gescheiden, dan zal de belastingaangifte met betrekking tot de inkomsten van 2015 in juni 2016 apart dienen te gebeuren.

De belastingaanslag

* Voor wat betreft de inkomsten van het jaar, volgend op het jaar van de feitelijke scheiding, alsmede de inkomsten van het jaar van definitieve scheiding, gebeurt de belastingaanslag apart. Jullie ontvangen dan elk een eigen belastingbiljet, berekend op de eigen inkomsten. De opleg, die je eventueel zal moeten betalen, of de teruggave, die je eventueel zal ontvangen, is dan berekend volgens je eigen inkomsten van dat jaar.

* Voor wat betreft de inkomsten van het jaar van de feitelijke scheiding (nog geen definitieve scheiding), is er een gezamenlijke aanslag. Er is dan één aanslag, berekend op de inkomsten van jullie beiden samen. Hoe zit het dan wanneer er moet worden bijbetaald of wanneer er een teruggave is?

  • Bijbetalen

Ten aanzien van de fiscus zijn jullie beiden gehouden tot betaling van de aanslag. De fiscus kan zich voor betaling richten tot allebei. Onderling kunnen jullie wel zelf afspreken wie hoeveel zal bijbetalen. Jullie kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om elk de helft te betalen. Of jullie kunnen de fiscus vragen om een opsplitsing te maken en te berekenen hoe groot het aandeel is dat jullie elk voor jullie eigen rekening moeten nemen, dit volgens jullie inkomsten. Zodoende betalen jullie voor dit inkomstenjaar belastingen op eigen inkomsten, waarbij de eventueel te betalen opleg is berekend op je eigen inkomsten. Opgelet: je moet dit wel zelf aanvragen bij de bevoegde belastingdienst.

Bij een scheidingsbemiddeling worden hierover vooraf afspraken gemaakt, die dan worden opgenomen in de echtscheidingsovereenkomst. Deze kwestie wordt met andere woorden tijdens de bemiddelingsgesprekken aangekaart en besproken.

  • Teruggave

Ook hier is het aan jullie om te beslissen hoe jullie het terug te krijgen bedrag onderling zullen verdelen en kunnen jullie de fiscus vragen een opsplitsing te maken overeenkomstig de respectieve inkomsten. De afspraken hieromtrent worden eveneens in de echtscheidingsovereenkomst opgenomen.

 

Dit onderwerp wordt tijdens de bemiddeling uitvoerig besproken,

zodat je met kennis van zaken

samen goede afspraken kan maken

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

De fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld

Je bent gescheiden en betaalt onderhoudsgeld voor jouw kind. Dan is dit onderhoudsgeld voor 80% fiscaal aftrekbaar van je totale netto inkomen.

De fiscus stelt evenwel als voorwaarde dat het onderhoudsgeld op regelmatige basis wordt betaald. Lichte vertragingen in de betalingen worden door de fiscus aanvaard. Wordt als regelmatig beschouwd: een onderhoudsuitkering die niet meer dan drie maanden, na het begin van de maand waarop ze betrekking heeft, is betaald.

Dus wanneer er meer dan drie maanden is verstreken tussen de eerste van de maand, dat er onderhoudsgeld moest worden betaald, en de dag waarop het onderhoudsgeld effectief wordt betaald, is het laattijdig betaalde onderhoudsgeld niet langer fiscaal aftrekbaar.

Voorbeeld

Vader betaalt op 19 mei 2012 het onderhoudsgeld voor de maanden januari, februari, maart, april en mei 2012. Enkel het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden maart, april en mei 2012 zijn voor 80% fiscaal aftrekbaar: er is minder dan drie maand verstreken tussen 1 maart 2012/1april 2012 en 19 mei 2012. Het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden januari en februari 2012 is niet langer fiscaal aftrekbaar: er is meer dan drie maand verstreken tussen 1 januari 2012/1 februari 2012 en 19 mei 2012.

Regel geldt niet bij fiscaal co-ouderschap

De regel van de fiscale aftrekbaarheid van de alimentatie geldt niet wanneer jullie hebben gekozen voor fiscaal co-ouderschap. Fiscaal co-ouderschap is enkel mogelijk bij een 50/50 verblijfsregeling en houdt in dat het fiscaal voordeel, bestaande uit de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste, onder de beide ouders wordt verdeeld (artikel 104, 1° en 2° WIB 1992). Fiscaal co-ouderschap moet expliciet aan de fiscus worden meegedeeld. Hebben jullie hiervoor gekozen, dan kan dit niet worden gecombineerd met het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid van de alimentatie. Het is of het één of het ander.

Diegene die (maandelijks) onderhoudsgeld betaalt, doet er dus best aan om vooraf te bekijken wat fiscaal gezien in zijn of haar situatie het meest voordeligst is: of het betaalde onderhoudsgeld voor 80% fiscaal inbrengen, of genieten van het fiscaal voordeel van het co-ouderschap (verhoging van de belastingsvrije som onder elkaar verdeeld). Want beide combineren kan dus niet.

Voor meer info hierover kan je bij mij terecht. Ik bereken voor jullie de verschillende fiscale voordelen. Dus zowel  het fiscaal voordeel bij fiscaal co-ouderschap, als het fiscaal voordeel van de 80% aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld in hoofde van de ene ouder en het fiscaal voordeel van de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste in hoofde van de andere ouder. Jullie zijn dan vrij om al dan niet te kiezen voor de fiscaal gezien meest voordelige regeling in jullie situatie.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.