Berichten

Ook bij co-ouderschap moet er alimentatie worden betaald

Wanneer er bij een scheiding afspraken rond de kinderen moeten worden gemaakt dan is het belangrijk dat je je eerst informeert. Het liefst bij iemand die professioneel met scheidingen bezig is, zoals een bemiddelaar. Je goed informeren voorkomt dat je met bepaalde overtuigingen rond zaken blijft zitten, die niet correct zijn. Een van die misverstanden die mensen wel eens hebben is dat er bij co-ouderschap (gelijk verblijf van het kind bij vader en moeder) geen onderhoudsgeld voor het kind zou moeten worden betaald. Het is een misvatting die ik reeds herhaaldelijke keren heb gehoord maar die langs geen kanten klopt.

Iedere ouder draagt bij in de kosten van het kind

De regel is dat iedere ouder bijdraagt in de kosten van een kind. Nu denken sommigen bij een co-ouderschapsregeling: ‘ons kind brengt evenveel tijd door bij de ene als bij de andere ouder, dus dragen we als ouder allebei evenveel bij in de kosten van ons kind en moet er geen alimentatie meer worden betaald’.

Echter gaat deze redenering slechts op voor de verblijfsgebonden kosten. Hieronder vallen de kosten verbonden aan eten en drinken, de woonst en energieverbruik (elektriciteit, water, gas …) of de dagelijkse verzorging (zeep, shampoo, tandpasta …). Dit zijn met andere woorden allemaal kosten die betaald worden door de ouder bij wie het kind op dat moment verblijft, hetgeen impliceert dat bij een gelijk verdeeld verblijf (50% bij vader en 50% bij moeder) deze kosten tussen de beide ouders gelijkmatig wordt verspreid. Tot hier is de redenering dat ouders bij verblijfsco-ouderschap elk de helft van de kosten dragen juist.

De redenering gaat echter niet meer op voor de niet-verblijfsgebonden kosten. Het gaat dan over onder meer de schoolkosten, kledijkosten, medische kosten en kosten verbonden aan het uitoefenen van een hobby of een andere activiteit, vervoer en communicatie. Deze kosten worden immers doorgaans door één ouder betaald. De andere ouder zal dan zijn of haar deel moeten terugbetalen onder de vorm van onderhoudsgeld. Met andere woorden: er moet wel degelijk alimentatie worden betaald, ook bij verblijfsco-ouderschap.

Bijdrage overeenkomstig het inkomen

Maar er is nog een tweede reden waarom ook bij co-ouderschap onderhoudsgeld moet worden betaald en dat is de wet op de onderhoudsbijdrage van 19 maart 2010. Deze wet bepaalt immers dat ouders in de kosten van hun kind moeten bijdragen in verhouding tot hun nettoinkomen (= inkomsten uit arbeid waaronder maandwedde, eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques, firmawagen, … alsook inkomsten uit bijvoorbeeld de verhuur van een onroerend goed). De regel is dat wie het meest verdient het meest zal moeten bijdragen in de kosten van het kind. Dus wanneer het inkomen van de ene ouder 70% van het totale gezinsinkomen uitmaakt en het inkomen van de andere ouder 30%, dan zal de ene ouder 70% en de andere ouder 30% van de kosten van hun kind moeten dragen, ook al is het verblijf van hun kind gelijkmatig verdeeld (kind verblijft 50% bij vader en 50% bij moeder).

Ik verduidelijk aan de hand van een voorbeeld:

Stel, ouder A verdient maandelijks 1.000 EUR en ouder B 3.000 EUR, dan verdient ouder A ¼ of 25% van het totale gezinsinkomen en ouder B ¾ of 75% van het totale gezinsinkomen.

Ondanks dat er verblijfsco-ouderschap is overeengekomen, zal ouder B toch maandelijks onderhoudsgeld moeten betalen. Dit onderhoudsgeld dekt zowel verblijfsgebonden als niet-verblijfsgebonden kosten.

1) Verblijfsgebonden kosten:

De ouder bij wie het kind verblijft betaalt voor het kind eten en drinken en energiekosten en zeep … Dit betekent dat bij co-ouderschap (gelijk verdeeld verblijf) beide ouders ongeveer evenveel zullen uitgeven (elk 50%). Op basis van het inkomen dient ouder B evenwel 75% van de kosten te dragen en ouder A slechts 25%. Ouder B zal bijgevolg aan ouder A nog een bedrag gelijk aan 25% van de totale verblijfsgebonden kosten moeten betalen. Dit bedrag maakt deel uit van het maandelijks onderhoudsgeld.

2) Niet-verblijfsgebonden kosten:

In het geval deze door ouder A worden betaald, zal ouder B zijn of haar deel, met name 75% van de kosten, aan ouder A moeten betalen. Ook dit bedrag maakt deel uit van het maandelijks onderhoudsgeld en zal ofwel op een persoonlijke rekening van ouder A worden gestort ofwel op een kindrekening. In geval van een kindrekening zal ook ouder A zijn of haar bijdrage, met name 25% van de kosten, op de kindrekening moeten storten.

Tenslotte zijn er ook nog buitengewone kosten waarvoor elk van de ouders moeten bijdragen op het ogenblik dat deze kosten zich voordoen.

 

Wens je meer info of wens je een afspraak, contacteer mij gerust op 0497/48 51 59 of mail me via info@katrienballinckx.be. Je kan mij ook contacteren via het contactformulier.

 

De fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld

Je bent gescheiden en betaalt onderhoudsgeld voor jouw kind. Dan is dit onderhoudsgeld voor 80% fiscaal aftrekbaar van je totale netto inkomen.

De fiscus stelt evenwel als voorwaarde dat het onderhoudsgeld op regelmatige basis wordt betaald. Lichte vertragingen in de betalingen worden door de fiscus aanvaard. Wordt als regelmatig beschouwd: een onderhoudsuitkering die niet meer dan drie maanden, na het begin van de maand waarop ze betrekking heeft, is betaald.

Dus wanneer er meer dan drie maanden is verstreken tussen de eerste van de maand, dat er onderhoudsgeld moest worden betaald, en de dag waarop het onderhoudsgeld effectief wordt betaald, is het laattijdig betaalde onderhoudsgeld niet langer fiscaal aftrekbaar.

Voorbeeld

Vader betaalt op 19 mei 2012 het onderhoudsgeld voor de maanden januari, februari, maart, april en mei 2012. Enkel het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden maart, april en mei 2012 zijn voor 80% fiscaal aftrekbaar: er is minder dan drie maand verstreken tussen 1 maart 2012/1april 2012 en 19 mei 2012. Het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden januari en februari 2012 is niet langer fiscaal aftrekbaar: er is meer dan drie maand verstreken tussen 1 januari 2012/1 februari 2012 en 19 mei 2012.

Regel geldt niet bij fiscaal co-ouderschap

De regel van de fiscale aftrekbaarheid van de alimentatie geldt niet wanneer jullie hebben gekozen voor fiscaal co-ouderschap. Fiscaal co-ouderschap is enkel mogelijk bij een 50/50 verblijfsregeling en houdt in dat het fiscaal voordeel, bestaande uit de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste, onder de beide ouders wordt verdeeld (artikel 104, 1° en 2° WIB 1992). Fiscaal co-ouderschap moet expliciet aan de fiscus worden meegedeeld. Hebben jullie hiervoor gekozen, dan kan dit niet worden gecombineerd met het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid van de alimentatie. Het is of het één of het ander.

Diegene die (maandelijks) onderhoudsgeld betaalt, doet er dus best aan om vooraf te bekijken wat fiscaal gezien in zijn of haar situatie het meest voordeligst is: of het betaalde onderhoudsgeld voor 80% fiscaal inbrengen, of genieten van het fiscaal voordeel van het co-ouderschap (verhoging van de belastingsvrije som onder elkaar verdeeld). Want beide combineren kan dus niet.

Voor meer info hierover kan je bij mij terecht. Ik bereken voor jullie de verschillende fiscale voordelen. Dus zowel  het fiscaal voordeel bij fiscaal co-ouderschap, als het fiscaal voordeel van de 80% aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld in hoofde van de ene ouder en het fiscaal voordeel van de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste in hoofde van de andere ouder. Jullie zijn dan vrij om al dan niet te kiezen voor de fiscaal gezien meest voordelige regeling in jullie situatie.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Objectieve berekening onderhoudsgeld kind

Kinderen kosten geld: eten, drinken, kleren, speelgoed, fiets, schoolkosten, hobby’s, medische kosten, maar ook energieverbruik in huis (water, gas, elektriciteit), dagelijkse verzorging, … Vragen die bij een scheiding worden gesteld zijn: Wie gaat die kosten betalen? Hoe gaan jullie die kosten onderling verdelen? Er is kindergeld, maar die dekt niet alle kosten. Hoeveel gaan jullie elk opleggen? En hoe ga je dat praktisch regelen?

Wettelijke verplichting tot onderhoudsbijdrage

De wet zegt dat jullie als ouders allebei een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Hoe je dat concreet regelt, dat beslissen jullie zelf. Bij een scheidingsbemiddeling geef ik alle nodige informatie over wat kan. Een mogelijkheid is om een regeling op maat uit te werken, waarbij de ene ouder bepaalde kosten (die jullie dan omschrijven) betaalt en de andere ouder bepaalde kosten, of waarbij elke kost netjes wordt verdeeld en elk telkens zijn deel betaalt. Maar de klassieke regeling blijft toch – ook bij co-ouderschap – dat de ouder, bij wie het kind (de kinderen) niet is (zijn) gedomicilieerd, ter dekking van zijn/haar aandeel in de kosten van het kind, maandelijks (fiscaal aftrekbaar) onderhoudsgeld voor ieder kind betaalt. Al dan niet op een kindrekening, waarop ook de andere ouder haar/zijn bijdrage in de kosten van het kind stort.

Hoe het bedrag van het onderhoudsgeld berekenen?

Werken jullie een regeling uit waarbij er maandelijks onderhoudsgeld wordt betaald, dan zal de denkoefening zijn: welk bedrag? Inderdaad, hoe gaan jullie de maandelijkse bijdragen in de kosten van jullie kind(eren) begroten? Kleven jullie er gewoon met de natte vinger een bedrag op of kiezen jullie voor een meer transparant systeem, gebaseerd op de reële maandelijkse kosten, die je kind met zich meebrengt? En hebben jullie dan ook een idee hoeveel een kind maandelijks gemiddeld kost? Niet eenvoudig te becijferen, zeker niet als je niet alles boekhoudkundig bijhoudt.

Bij de berekening van de alimentatie komt heel wat kijken. Kom je bij mij, dan krijg je uitleg over de verschillende soorten kosten waarvoor alimentatie wordt betaald. Ik maak een berekening van de kosten en de onderhoudsbijdragen worden gedetailleerd en transparant uitgewerkt. Ook wordt aandacht gegeven aan het fiscaal aspect van alimentatie. Zo kan er in bepaalde omstandigheden gekozen worden voor fiscaal co-ouderschap, maar dit is niet altijd fiscaal het voordeligst. Ik bereken voor jullie het fiscaal voordeel van kinderen ten laste te hebben en het fiscaal voordeel van het betalen van onderhoudsgeld, zodat jullie desgewenst kunnen bekijken welke regeling voor jullie fiscaal gezien het voordeligst is. Daarnaast wordt besproken of er al dan niet met een kindrekening wordt gewerkt. Uitgebreide uitleg krijgen jullie uiteraard bij de bemiddeling. Indien gewenst wordt er gewerkt met een onderhoudsgeldsimulator, waarbij voor de berekening van de kosten van een kind en de fiscale voordelen gebruik wordt gemaakt van de meest actuele cijfers van de FOD Economie, FOD Financiën en de Gezinsbond.

 

Als je zicht hebt op wat je kind maandelijks kost

en je weet waarvoor je betaalt

dan verklein je aanzienlijk de ruimte voor discussies achteraf

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

 

Gerelateerde artikelen